MENU

O nas Rekrutacja 2019/2020 Nasze profile Moduły kreatywne Rekrutacja

 

Ruda Śląska, 27 lutego 2018

 

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. Do klas I Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego decydują wyniki rekrutacji prowadzone
  z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 3. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma punktów przyznawanych za:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • wybrane zajęcia edukacyjne oraz inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
 1. Zasady przyznawania punktów

      EGZAMIN GIMNAZJALNY

 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

                   wynik przedstawiony w procentach z:

 1.  

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

    2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

    3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

    4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu  gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,  z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 • W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

   

    1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

    2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

   

    3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 

    4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 

    5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

 • Punktacja za szczególne osiągnięcia

    1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
        przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
        albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

    3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
        przez kuratora  oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

    4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
        lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

d) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

    5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych
         lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
         na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

b) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

                                                                                                                                                            

 

   5. Punkty za oceny z wybranych zajęć w poszczególnych klasach:

 • w klasie politechnicznej  pod patronatem Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego ( rozszerzane przedmioty: matematyka, język obcy i do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski , język obcy (drugi), wiedza o społeczeństwie) – oceny z: języka polskiego, matematyki, najlepszej z języka obcego i najlepszej spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii – 27 miejsc;
 • w klasie humanistycznej pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego (rozszerzane przedmioty: język polski, język obcy i do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,  informatyka, język obcy (drugi), matematyka, wiedza o społeczeństwie) - oceny z: języka polskiego, matematyki, najlepszej z języka obcego i  historii – 27 miejsc;
 • w klasie medycznej pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  ( rozszerzane przedmioty: biologia, język obcy i do wyboru: chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,  język polski, język obcy (drugi), matematyka, wiedza o społeczeństwie) oceny z: języka polskiego, matematyki, najlepszej z języka obcego i biologii – 27 miejsc;
 • w klasie dwujęzycznej (rozszerzane przedmioty: język angielski i do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy (drugi), matematyka , wiedza o społeczeństwie) - oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, najlepszej spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii – 27 miejsc;

 

   6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II
       etapie  postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
       ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
       opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

   7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
       pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   8. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych
       o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

   9. Lista konkursów przedmiotowych oraz olimpiad przedmiotowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

   10. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu
        publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalne na podstawie świadectwa
        (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
        na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
        w scentralizowanej  rekrutacji elektronicznej.

   11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
         z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

   12. Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego kandydat składa do dyrektora szkoły.

a ) wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres miejsca zamieszkania kandydata
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata a w przypadku kandydata pełnoletniego adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata o ile je posiadają
 • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
 • wskazanie wybranego oddziału w liceum ogólnokształcącym.

 

   13. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
        zgodnych z pkt 7:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

   14. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków przyjęcia:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 • opinię wydana przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczna, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

   15. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo

        poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.

   16. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
        zeznań z obowiązkową klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
        fałszywego oświadczenia”.

   17. Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa się
         od 18 maja do 4 czerwca 2018 roku w przypadku klasy dwujęzycznej oraz od 18 maja
         do 18  czerwca 2018 roku w przypadku pozostałych klas.

        Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków
        lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

         UWAGA !

         SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (w przypadku klasy dwujęzycznej) ODBĘDZIE SIĘ

         6 CZERWCA 2018 O GODZINIE 15.00 NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY.

        TERMIN DODATKOWY 11 CZERWCA 2018, GODZINA 15.00.

        WYNIKI SPRAWDZIANU ZOSTANĄ PODANE 12 CZERWCA 2018.

  18. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego,
        umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej 
        Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.katowice.pl

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                  Aleksander Porębski

 

 

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną

 

 

Termin

Działanie

od 22 czerwca 2018

 

do 26 czerwca 2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 5 lipca 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

6 lipca 2018 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 6 lipca 2018

do 12 lipca 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

13 lipca 2018

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 13 lipca 2018

 

Składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

 

 

 

 

Regulami do pobrania: Regulamin.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kontakt

 • ZSO nr 2 im. G. Morcinka
  ul. Jankowskiego 22

  41-710 Ruda Śląska
  e-mail: sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl
 • 32 242 01 25,

Morcinek w obiektywie